อินเตอร์เน็ตการศึกษา

อินเทอร์เน็ตกับการศึกษาไทยในปัจจุบัน ไปถึงใหนแล้วนะ

ในปัจจุบันนี้เป็นสังคมแห่งความรู้ที่เปิดอย่างกว้างขวาง เป็นยุคที่การศึกษาเข้ามีบทบาทต่อขั้นตอนพัฒนาของประชาชนตลอดจนสังคมในทุกแง่มุม โดยมี ‘อินเทอร์เน็ต’ เป็นช่องทางสื่อสารอันรวดเร็วส่งผ่านข้อมูลไปยังเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกอินเตอร์เน็ตการศึกษา มนุษย์ทุกคนล้วนก้าวผ่านยุคสมัยแห่งสังคมข่าวสารมาแล้ว โดยทำให้ได้ข้อสรุปว่าข่าวสารต่างๆนั้น สามารถสร้างประโยชน์อย่างมหาศาล ทั้งในเรื่องของการพัฒนาประเทศ ทางด้านเศรษฐกิจ , สังคม , การศึกษา , วิธีดำเนินชีวิต และเรื่องอื่นๆ ได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ชัด

ด้วยเหตุนี้การเรียนในปัจจุบัน จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาช่วยจัดการอย่างเป็นระบบ เพราะในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามีบทบาทกับชีวิตของมนุษย์มากขึ้นอย่างลึกซึ้ง จนกระทั่งไม่อาจแยกกันออกได้ โดยเฉพาะระบบ ‘อินเทอร์เน็ต’ ที่เต็มไปด้วยข้อมูลต่างๆมากมาย เหมือนห้องสมุดโลก ที่ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้จากทั่วโลก ไม่จำกัดแต่เพียงในสถานศึกษาเท่านั้น

โดยถ้าอาจารย์กับนักเรียนมีความรู้ ตลอดจนเข้าใจถึงประโยชน์รวมทั้งเห็นความสำคัญของการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธีแล้ว ก็จะเกิดการเรียนที่นำข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วย ก็จะสามารถทำให้ทั้งอาจารย์และนักเรียน มีมุมมองต่อสิ่งต่างๆอย่างกว้างไกล ทันต่อข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทั้งยังมีข้อมูลที่จะนำมาประกอบกับการสอนมากขึ้น

‘อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา’ ยังครอบคลุมไปถึงการศึกษารูปแบบใหม่ ที่อาจารย์ถ่ายทอดผ่านทางอินเทอร์เน็ต เป็นรูปแบบสื่อสารทางไกลแบบ Online ซึ่งมีลักษณะพิเศษ มีความแตกต่างจากเรียนในห้องเรียนปกติ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลได้เข้าถึงความรู้ ด้วยเหตุนี้เป้าหมายของการศึกษาสมัยใหม่กับอินเทอร์เน็ต จึงประกอบด้วยหลัก 3 ข้อ ได้แก่

  • สร้างกิจกรรมการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต ให้เหมาะสมกับทักษะของผู้เรียน เพื่อให้เขาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • เสริมทั้งทักษะและความความรู้ เพื่อให้ผู้สอนดำเนินการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • กำหนดเป้าหมายขั้นตอนศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนอย่างยั่งยืน

ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์

อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา ณ ปัจจุบันนี้แทรกตัวไปเป็นส่วนหนึ่งของทุกขั้นตอน เช่น จัดหลักสูตร , เนื้อหาเวลาเรียน , ห้องเรียน เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้เรียน ด้วยเหตุนี้หลายๆฝ่ายๆ จึงจำเป็นต้องสร้างรูปแบบกิจกรรม เช่น อบรม , สร้างงานวิจัย รวมทั้งกิจกรรมเสริมอื่นๆ ให้มีความสอดคล้องกับการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว นอกจากนี้ยังประยุกต์เนื้อหาในหลากหลายรูปแบบได้อีกด้วย โดยนำไปสู่เป้าหมายทางการศึกษา คือ พัฒนาทักษะและความสามารถอันได้มาจากการเรียน ดังนั้นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์จึงเป็นได้ทั้งเนื้อหาและเครื่องมือในเวลาเดียวกัน จากข้อดีซึ่งเราได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ ทำให้เด็กยุคใหม่เจริญอย่างรวดเร็ว รวมถึงตัวผู้สอนเองด้วย ส่งผลให้ประเทศเกิดความพัฒนาอย่างรวดเร็ว ยั่งยืน สามารถเรียนได้ตลอดชีวิต

 

About the Author

admin