จุดเริ่มต้นของอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ในโลกปัจจุบันนี้น้อยคนนักที่ไม่รู้จักว่าอินเตอร์เน็ตคืออะไร?? มีประโยชน์และทำอะไรได้บ้าง เพราะอินเตอร์เน็ตกลายเป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อมต่อคนทั่วโลกไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารหรือหาข้อมูลสำคัญต่างๆ เพื่อเป็นไปในทางการศึกษา แล้วทราบกันหรือไม่คะว่าอินเตอร์เริ่มเข้ามาเมืองไทยเมื่อไหร่ และมีที่มาอย่างไหร่ มาลองหาคำตอบจากที่เรานำมาฝากกันดีกว่าคะ

อินเตอร์เน็ตเริ่มเข้าสู่ประเทศไทยในปี 2530 โดยในช่วงแรกจะเป็นการให้บริการในรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แลกเปลี่ยนข้อความระหว่างกัน ซึ่งในครั้งนั้นเป็นความร่วมมือระหว่างไทย (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่) กับประเทศออสเตรเลียภายใต้โครงการ IDP โดยการเชื่อมโยงผ่านทางสายโทรศัพท์

พอมาในปี 2531 ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ทำเรื่องขอใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยได้รับโดเมน Sritrang.psu.th

จนมาถึงในปี 2534 บริษัท DEC (THAILAND) จำกัด ได้ยื่นขอที่อยู่บนอินเตอร์เน็ตเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ภายในบริษัทเป็น dect.co.th สำหรับคำว่า “th” นั้นคือส่วนที่เรียกว่าโดเมน เพื่อแสดงโซนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของประเทศไทยนั่นเอง

และในปี 2535 จึงเริ่มต้นการใช้งานอินเตอร์เน็ตชนิดเต็มรูปแบบ 24 ชม.ขึ้นครั้งแรก โดยสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เช่าวงจรจากการสื่อสารแห่งประเทศไทยเพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของบริษัทยูยูเน็ตเทคโนโลยี ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยความเร็ว 9600 บิตต่อวินาที

ภายในปีเดียวกันได้มีหลายหน่วยงานที่มาเชื่อมต่อออนไลน์กับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยกัน อาทิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ ซึ่งเครือข่ายนี้มีชื่อเรียกว่า “ไทยเน็ต” (THAInet) จึงนับว่าเป็นประตูแรกที่นำพาประเทศไทยเข้าสู่อินเตอร์เน็ตอย่างเต็มรูปแบบ แต่ต่อมาได้มีการย้ายการเชื่อมโยงให้ผ่านเนคเทค (NECTEC) หรือชื่อเต็มว่าศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

นอกจากนั้นปี 2535 ยังเป็นปีที่เริ่มก่อตั้งกลุ่มจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใช้สำหรับการศึกษาและวิจัยภายใต้ชื่อ “เอ็นดับเบิลยูจี” (NWG : NECTEC E-mail Working Group) ซึ่งโครงการนี้อยู่ในความดูแลของเนคเทค พร้อมกับจัดตั้งเครือข่าย “ไทยสาร” (ThaiSarn : Thai Social/Scientific Academic and Research Network) วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งก็เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารรวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันและกัน ในช่วงแรกมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 8 แห่ง ในขณะที่ปัจจุบันเครือข่ายไทยสารได้เพิ่มการเชื่อมโยงเครือข่ายไปยังสถาบันต่างๆอีกกว่า 30 แห่ง ทั้งในภาคการศึกษาและหน่วยงานของรัฐเอง

ซึ่งนับจากนั้นเป็นต้นมา อินเตอร์เน็ตก็เริ่มเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของคนไทยมากขึ้นจนมีอัตราการเติบโตถึง 100% หรือแทบจะทุกบ้านต่างต้องมีอินเตอร์เน็ตไว้ใช้งาน ดังนั้นหากจะกล่าวว่าอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยได้เริ่มขยายมาจากกลุ่มอาจารย์และนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในแต่ละสถาบันไปสู่ประชาชนทั่วไปก็ถือว่าไม่ผิดเสียทีเดียว

About the Author

admin