Wikipedia

สำหรับผู้ที่อยากสร้างข้อมูลเป็นของตัวเอง โดยมีผู้ช่วยอัพเดทคือคนทั้งโลกต้องแพลทฟอร์ม Wikipedia เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่ได้รับความนิยม

About the Author

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *