Live.com

เช่นเคย Microsoft เป็นการต่อยอดของ MSN โดยรวมเอาบริการต่างๆเข้าด้วยกันกลายเป็นบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี

About the Author

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *